သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ဢဝ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈတီႈၼွၵ်ႈမိူင်း တႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 27 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တေၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် တေႃႇထိုင်ပီႊၼႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 1 October 2021 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 28 February 2022 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတင်းမူတ်း ၼွၵ်ႈလိူဝ် မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယႃႉၵဝ်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ၼႆႉ မီးၵႂႃႇလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်းလႄႈ လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ယူႇသဝ်းလႄႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵၼ်ယူႇ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶတ်းၸႂ် ၵိုတ်းတိုၵ်းသေ ၶတ်းၸႂ်သမ်းပၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပေႃးတေၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ႁူမ်ႈပႃး တေလႆႈၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၶဝ်ယူႇၼႆႉ ယွၼ်ႉၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီးၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉလႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၶဝ် ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်း သေႃႇသူၼ်းယႃႉၵဝ်း လွင်ႈၼိမ်သဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇ ၼႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ ၸုတ်ႇၽဝ်ဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းလူလွမ်တူၺ်းထိုင် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ထိုင် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 27 September 2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ 1,136 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်း မီး 6,850 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း