သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း တေႃႇထိုင်လိူၼ် August 2020 သဵင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၼႆႉ တေၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉ တႄႇဝၼ်းထီႉ 10 May 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 August 2020 ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်လိူၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇတိၼ်ႉသူၺ်ႇ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၽႂ်ႁဵတ်းၵေႃႈယဝ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလီလႄႈ  ႁဝ်းၶႃႈႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈလီ ၸွင်ႇသမ်ႉတေၵိုတ်းတိုၵ်းလႆႈတႄႉတႄႉ၊ ၸွင်ႇသမ်ႉယိူင်းၸူး လွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေ ၵိုတ်းတိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ယူႇ၊ ပေႃးမႃး ထတ်းသၢင်တူၺ်း  ပေႃးၼႆၸိုင် ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈလီ ၶဝ်ဢဝ်လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ လဵၼ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 May 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ (3) ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် MNDAA၊ TNLA၊ AA ၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃးတေလီ လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID–19 ၼႆသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၽၢႆႇလဵဝ် တႄႇဝၼ်းထီႉ 3 May 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 May 2020 မိူၼ်ၵၼ်။

ၸၢႆးဝၼ်းသႂ် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ လွင်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းၵျႃႇမၼီႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈလီထၢင်ႇထိူမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ဝႃႈ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈၶိုၼ်းတုမ်ႉတွပ်ႇ လွၵ်းလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ (3) ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် MNDAA၊ TNLA၊ AA ၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈၼႆ တွၼ်ႈတႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ COVID–19 ၼႆႉ ယူႇတီႈလုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ (3) ၸုမ်း  လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် တေႃႇထိုင်လိူၼ် May 2020 သဵင်ႈယဝ်ႉလႄႈ သင်ဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆ ၵူၼ်းတင်းၼမ် တေႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉၼႆလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉသေ လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ၊   ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈလႂ်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃးသေတႃႉ ပိုၼ်ႉတီႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA  ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃၵၢၼ်ႁၢႆႉ လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်းၶျၢင်း တီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတေဢမ်ႇ လူတ်းယွမ်းလူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းပႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႈ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ ၼႂ်းၵႃႈမူႇပိူင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (6) ၶေႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸွမ်းၵႂႃႇ (4) ပိူင်၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇၵၼ် တေဢမ်ႇလႆႈတိုၵ်းတေႃးၵၼ် လႄႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတင်းၵႂႃႇမႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်း (5) တီႈယူႇ (3) ပွၵ်ႈ၊ ပွၵ်ႈၵမ်း 1 ပဵၼ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ  21 December 2018 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 30 April 2019၊ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 May 2019 ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 30 June 2019 လႄႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 သမ်ႉ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 30 June 2019 ၼႆႉ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 31 August 2019 သဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉၼင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ (3) ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် MNDAA၊ TNLA၊ AA ၵေႃႈ ၵမ်းၵမ်းယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၽၢႆႇလဵဝ်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၽၢႆႇလဵဝ်သေတႃႉ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – VOA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း