သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14.01.2011 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ လၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇတိဢဝ် လုင်းၵၢင်ႉ ၵၼ်ႇၼႃႉ ဝၢၼ်ႈပၢင် သၼွင်း ဢိူင်ႇ ၵႃႈတႃႈ ၸႄႈဝဵင်း လၢင်းၶိူဝ်းသေ ၸႅတ်ႈထၢမ်ႁႃ သိုၵ်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်းၸွႆႈၵၢၼ် သိုၵ်းတႆး၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၼ်း ၵႂႃႇသႂ်ႇ ၶွၵ်ႈတီႈလၢင်းၶိူဝ်း ယဝ်ႉ ထိုင်ဝၼ်းထိ 20-01-2011 ၸင်ႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်း၊ ပေႃးဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ မႃးယဝ်ႉၵေႃႈ လုင်းၵၢင်ႉ ၵၼ်ႇၼႃႉၼႆႉ မိူၼ်ၵူၼ်း ယွင်ႇၵႂႃႇ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇမၼ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18-01-2011 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉ ၶလယ 99 လၢင်းၶိူဝ်း ႁႅင်း 15ၵေႃႉ ၵႂႃႇတိမတ်ႉ လုင်းၼူႉ ဢႃႇယု 48လႄႈ လုင်းထုၼ်းဢွင်ႇ ဢႃႇယု 57 ၵေႃႉ ပဵၼ်လုင်းၵၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၵ်း ဢိူင်ႇၼွင်လူင် ၸႄႈဝဵင်း လၢင်းၶိူဝ်း၊ ၼႄးဝႃႈ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸွႆႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းတႆး ဝႃႈၼႆသေ ဢဝ်ၵႂႃႇသႂ်ႇ ၶွၵ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းဝႆႉ၊ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ယင်းပႆႇပွႆႇ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19-01-2011 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉ ၶလယ 99 လၢင်းၶိူဝ်း ႁႅင်း 14ၵေႃႉၼႆႉ ၵႂႃႇ ဢႃးထမ်ႇမ ဢဝ်ၵိၼ် ၵႆႇလႄႈ ၶူဝ်းၶွင် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉတူၵ်း ဢိူင်ႇၼွင်လူင် ၸႄႈဝဵင်း လၢင်းၶိူဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈသုမ်းၵႆ 6 တူဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၼိူဝ်ႉဝူဝ်းဢႅပ်ႇ 3 ဢႅပ်ႇ သၢင်ႉငိုၼ်း တင်းသဵင်ႈ 43,000 ပျႃး။…

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း