သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ် လႄႈ ဢဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း

ပီႈၼွင်ႉတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉထၼု ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၸွမ်းၵၼ်  တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉမတ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 February 2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 502 လႄႈ ၶမယ 505 ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ−1) တင်း ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 February 2023 ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ထူဝ်ႈတေႃႉတၢင်ႇၶူဝ်းလဵင်း သေ ၵႂႃႇပိုင်ႈႁူမ်ႈသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်၊  ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် ၵႂႃႇသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ဢဝ်ၶူဝ်းမီးၵႃႈမီးၶၼ် ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းပႃးယူႇၼႆယဝ်ႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 7 ၵေႃႉ (ဢႃႇယုမီးၼႂ်းၵႄႈ 18−35 ပီႊ) တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းယူႇဝႆႉ တႃႇပႂ်ႉတူၺ်းလူလွမ်ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ် လႄႈ ဢဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း

ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 11 February 2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅတ်ႈထၢမ်လွင်ႈ ၸုမ်း PDF လႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉၸိူဝ်းၶဝ် တႃႇ 6 ၵေႃႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းႁွင်ႉ ဢၢႆႈၸၢႆး ဢႃႇယု 24 ပီႊ ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထႅင်ႈႁင်းၵူၺ်းၵေႃႉလဵဝ် ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢမ်ႇႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇတူဝ်မၼ်းမႃးၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထၢမ်တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်သင်ၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတွပ်ႇၶဝ်ဝႃႈ ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈယဝ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ၸုမ်း PDF  ဝႃႈၼႆ။

ၽိူဝ်ႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းလမ်းၼိုင်ႈ ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ် လႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၺႃးပႃးၸၢႆးဢွင်ႇတဵင်း ဢႃႇယု 23 ပီႊ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်ၼႆႉ မီးလင်ႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 80 လင် လႄႈ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉထၼု ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၸွမ်းၵၼ် တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 200 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း