သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယဝ်ႉ လိုပ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း

လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 11 ပီႊ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Danny Fenster ယဝ်ႉၶႅၼ်ႈၵၼ် 3 ဝၼ်း မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15  November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ယဝ်ႉ လိုပ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

Danny Fenster ဢႃႇယု 37 ပီႊ ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ် တီႈၶွၵ်ႈၶင်ဢိၼ်းၸဵင်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 176 ဝၼ်း (ၸမ် 6 လိူၼ်) သေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Frontier Myanmar ယိုၼ်ယၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း UN ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႉၵဝ်ႇ Bill Richardson ဢၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဢဝ်တင်းႁိူဝ်းမိၼ်သေ တူဝ်မၼ်းၵေႃႉမႃးႁပ်ႉ Danny Fenster ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄး တႅၼ်ႇၼီႇ ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇ ယွၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ၊ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ လႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 November 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လုမ်းတြႃးတႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 11 ပီႊ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးဢဝ်တၢင်းၽိတ်း လူၺ်ႈမၢႆမီႈ ယႃႉလူႉၸိုဝ်ႈသဵင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ မၢႆမီႈတိုၵ်းတေႃးၸုမ်းၵေႃၵၢၼ်ႁၢႆႉထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈတႄႉမၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တႅၼ်ႇၼီႇ ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ Myanmar Now ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇ ဢွၵ်ႇၵၢၼ်တီႈ Myanmar Now ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယဝ်ႉ လိုပ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ် ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇၼႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC တွင်ႈထၢမ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းဝႃႈ “ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေလီၼၼ်ႉ ၸင်ႇပွႆႇပၼ်တူဝ်ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇႁႃႉ” ၼႆၼၼ်ႉ ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ “ဢမ်ႇမုင်ႈမွင်းထိုင်တၢၼ်ႇၼၼ်ႉ၊ ဢၼ်ပွႆႇပၼ်တူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇၶဝ် တုၵ်းယွၼ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပွႆႇပၼ်၊ ၵွမ်ႉၵူၺ်းပွႆႇပၼ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႉသေ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ႁဝ်းတင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေလီၶိုၼ်ႈမႃးၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးႁတ်းမုင်ႈမွင်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈယူႇၼႂ်းၶွၵ်ႈၶင်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ပေႉၵိၼ်တဵၵ်းတဵင်သင်၊ ဢိုပ်းၶဝ်ႈဢိုပ်းၼမ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇလွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈၶင်မႃးယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ ပေႃးတေပူၼ်ႉလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

Farhan Haq ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈတီႈၼႂ်း ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 November 2021 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ  ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းဢၼ်ပွႆႇပၼ်တူဝ် ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇယူႇ၊ လွင်ႈၼႆႉမၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပွႆႇပၼ်ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇၼႆႉ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢၼ်တီႉၺွပ်းဝႆႉ တီႈဢေႇသုတ်း 47 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ ငိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း တီႈဢၼ်ပွႆႇပၼ်ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇယူႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းပႃး ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉတင်းမူတ်း ၼႆ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Antony Blinken ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၽၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Frontier Myanmar ဢၼ်ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇ လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉလႄႈ ဝၢင်းၸႂ်လႆႈယဝ်ႉသေတႃႉ တီႈတႄႉမၼ်း ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်း ထိုင်တီႈလႆႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း