သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 11 ပီႊ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 12 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 11 ပီႊ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Denny Fanster ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးတၢၼ်းၸေႃႇဢွင်ႇ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ Denny Fanster လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး တီႈၶွၵ်ႈၶင်ဢိၼ်းၸဵင်ႇ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇဝႃႈ Denny Fanster မီးတၢင်းၽိတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႆသေ ပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 11 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈဢမူႉၶတီး မီးတၢင်းၽိတ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း မတ်ႉတႃ 505 (က) တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 3 ပီႊ၊ မတ်ႉတႃ 17/1 မီးတၢင်းၽိတ်းၵပ်းသိုပ်ႇၸွမ်း ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 3 ပီႊ လႄႈ မတ်ႉတႃ 13/1 မီးတၢင်းၽိတ်း လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းၼႆသေ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 5 ပီႊ တၢမ်ႇငိုၼ်း 1 သႅၼ်ပျႃးၼႆယဝ်ႉ။

Denny Fanster ဢႃႇယုမီး 37 ပီႊ ပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းထတ်းလိၵ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Frontier Myanmar ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းၸၢႆးထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Myanmar Now ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း တီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 May 2021 ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးတေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈၶွၵ်ႈၶင်ဢိၼ်းၸဵင်ႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵၢဝ်ႇၼႄးတီႈလုမ်းတြႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Frontier Myanmar ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တီႈတႄႉမၼ်း Denny Fanster ယွၼ်းဢွၵ်ႇၵၢၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ် July 2020 ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉၶႅၼ်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈလိူၼ် ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇ ၸင်ႇၶိုၼ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Frontier Myanmar ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပူဝ်ႉၼႄးသႂ်ႇသေ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေဢိတ်း ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈလုမ်းတႅပ်းတြႃး ဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈၽိုၼ်လၢႆး၊ ပၢတ်ႉသ်ပွတ်ႇ လႄႈ ဝႂ်သၢင်းၶွၼ်ႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ဢၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃဝႃႈ ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Frontier Myanmar တႄႉယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ ၵွင်လင်တေႃႇဢၼ်မၢၼ်ႈမႅၼ်ႈယဝ်ႉ တႅပ်းတတ်းပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇတေလႆႈယူႇၼႂ်းၶွၵ်ႈၶင်သေ တေႃႇသူႈဢမူႉၶတီး ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိူဝ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းထႅင်ႈ 2 ဢမူႉၶတီး မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 124 (က) ယႃႉလူႉၸိုဝ်ႈသဵင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ မတ်ႉတႃ 50 လွင်ႈတိုၵ်းတေႃးၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း