သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိပ်ႇႁႂ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပူတ်းပၢႆႉပႃႇတီႇ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပၵ်းလုမ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆ ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸိူဝ်းယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇမိပ်ႇႁႂ်ႈပူတ်းပႅတ်ႈပၢႆႉပႃႇတီႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ SNLD လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႃးတင်းၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢင်းလုမ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လႄႈ မိပ်ႇႁႂ်ႈပူတ်းပႅတ်ႈပၢႆႉပႃႇတီႇ၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢၼ်ပၼ် ၶၢတ်ႈႁိူၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄမိူၼ်ၵၼ်၊ လွင်ႈမိပ်ႈႁႂ်ႈပူတ်းပႅတ်ႈပၢႆႉပႃႇတီႇၼႆႉ တေမီး 8 ၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ တႃႇၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းတူၼ်၊ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆလႆႈႁၼ် RFA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28 April 2023 ၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 March 2023 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 60 ဝၼ်း မီးၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 50 ပႃႇတီႇ ၵႂႃႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 25 ၼၼ်ႉသေ ဢၼ်ဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇသမ်ႉ မီး 40 ပႃႇတီႇ လႄႈ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 29 March 2023 ၼႆႉၵႂႃႇ ပႃႇတီႇၸိူဝ်းဢမ်ႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇယႃႉၵွႆပႅတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၵေႃႈယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈတၢင်း ဢမ်ႇတၢင်ႇ မၢႆၾၢင်ပႃႇတီႇၼႆႉ မီးယူႇ 3 လွင်ႈ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႅတ်ႈတေႃး လွင်ႈဝၼ်းတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တႃႇတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းငဝ်ႈငုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢမ်ႇလႆႈ သဵင်ၵၢင်ၸႂ်/တၢင်းႁၼ်ထိုင် လုၵ်ႈၸုမ်းသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ တႃႇတေတၢင်ႇမၢႆၾၢင် တီႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ မိပ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ပူတ်းပၢႆႉပႃႇတီႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃးပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆ ပႃႇတီႇၵေႃႈ ထုၵ်ႇမိပ်ႇႁႂ်ႈ ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈပၢႆႉ ပႃႇတီႇမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း