သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တေဢဝ်မႆႉၼႂ်းမိူင်းၶၢႆပၼ် ၼွၵ်ႈမိူင်းထႅင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႃႉၶၢႆမႆႉ လူၺ်ႈလၢႆးဢွၼ်ႇလၢႆးသေ ၶၢႆပၼ်မႆႉ တႃႇၼမ်ႉၼၵ်း 12,500 တၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 9 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 16−30 September 2021 ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆမႆႉမိူင်းမၢၼ်ႈ (မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း) ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႃႉၶၢႆမႆႉ တီႈဝဵင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ လူၺ်ႈလၢႆးဢွၼ်ႇလၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ပွၵ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢဝ်တုမ်မႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မႆႉသၵ်း ၼမ်ႉၼၵ်း 1,500 တၢၼ်ႇ၊ မႆႉပဝ်း၊ မႆႉတိုင်း ၸႃႉၵႂႃႇမႆႉဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်လၢႆလၢႆသႅၼ်း တႃႇၼမ်ႉၼၵ်း 10,000 တၢၼ်ႇပၢႆ လႄႈ မႆႉပႅၼ်ႈ (မႆႉသၵ်း) 1,036 တၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ် May 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မႆႉၼႂ်းမိူင်းၶၢႆပၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမိူင်းသေ လႆႈၶၢႆၵႂႃႇတႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း မွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉ တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ် June 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႃႉၶၢႆမႆႉသေ ဢဝ်မႆႉၼႂ်းမိူင်း တႃႇၼမ်ႉၼၵ်း 14,181 တၢၼ်ႇ ၶၢႆပၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈၼႂ်းမိုဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မႆႉၼႂ်းမိူင်း မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD တီႉၺွပ်းလႆႈ ၼမ်ႉၼၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်တၢၼ်ႇသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႃႉၶၢႆမႆႉ ၶၢႆပၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၼွၵ်ႈမိူင်းယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း။

လွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မႆႉၼႂ်းမိူင်းၶၢႆပၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၸုမ်းၶူၼ်ႉႁႃ ၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈသၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ (EIA) ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၶၢႆၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်လူဝ်ႇငိုၼ်းႁႅင်းလႄႈ ငိုၼ်းၵႃႈမႆႉ ဢၼ်လႆႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တႃႇၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ၊ ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ၊ မိူင်းဢင်းၵိတ်း လႄႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁႄႉႁၢမ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်သၽႃႇဝၼႂ်းမိူင်းၶၢႆပၼ် ၼွၵ်ႈမိူင်းတႃႇႁႃငိုၼ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႉတပ်ႉသိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 September 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းၶူၼ်ႉႁႃၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈသၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ (EIA) ဢဝ်တင်း သၢၵ်ႈသေႇ လၵ်းထၢၼ်သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၸုမ်းၵႃႉၶၢႆမႆႉ ၼႂ်းၵုၼ်ယူးရူပ်ႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ဢၼ် EU တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉသေ တေႃႉတၢင်ႇမႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈၼႂ်းယူးရူပ်ႇ ၽၢၼ်ႇတၢင်းၸုမ်းၵႃႉၶၢႆမႆႉ 27 ၵေႃႉ မိူင်းဢီႇတလီႇ  ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း