သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 1 February 2023 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ လႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီႊၼႆႉၵူၺ်း ႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆပႃး 2,000 ပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ထိုင် 1 February 2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီႊ ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ်လၢႆးလီၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယူႇသေတႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉၽျႅၵ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ႁဵတ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁဵတ်းပဵၼ် ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF လႄႈ ယိပ်းၵွင်ႈတေႃႇသူႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆသေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈတင်းၼမ်လႄႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈတင်းၼမ်။

ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၶတီးဢမူႉ 8 ဢၼ်လႄႈ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 12 ပီႊ၊ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၺႃးပိုတ်ႇၶတီးဢမူႉ 19 ဢၼ်လႄႈ ၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 33 ပီႊ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၼႂ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉၼုင်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ်။

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (Assistance Association For Political Prisoners-AAPP) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၵႂႃႇ 2,826 ၵေႃႉလႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 265 ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း