သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထီးပေႃႇသူဝ်ႇ 1 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု 32 ပီႊ တီႈဝၢၼ်ႈထီးပေႃႇသူဝ်ႇ ၸေႈဝဵင်းၽရူႇသူဝ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈဢွၼ်ႇၵွင်ႈလူင်ၽၢႆႇလဵဝ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵတႃးလႃး ၸေႈဝဵင်း တီႇမေႃႉသူဝ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထီးပေႃႇသူဝ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ပၢႆႈၽေးဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ မီးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈမီးတၢင်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထီးပေႃႇသူဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – မိူဝ်ႈယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 17:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈထီးပေႃႇသူဝ်ႇၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈဢၢင်ႈတေပွၵ်ႈမိူဝ်းပွႆႇဝူဝ်းဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသေ လူတ်ႉၶိူင်ႈလႆႈပိၼ်ႈလူမ်ႉၵႂႃႇ ၶႃၽၢႆႇသၢႆႉႁၵ်းလႄႈ လူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ထင်တီႈၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆးတႄႉ တိုၵ်ႉလႆႈၵႂႃႇဢဝ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 October 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈမီးတၢင်းၼၼ်ႉ ဢႃႇယုမၼ်းၸၢႆးလႆႈ 32 ပီႊ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းဝႆႉမေးၼၢင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ 2 ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢႃႇယုယင်းပႆႇထိုင် 3 ၶူပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼိူဝ်သႅၼ်ႈတၢင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၽရူႇသူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႃႈလီႈပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈဢွၼ်ႇၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ႁႄသေ လႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ပၢႆႈၽေးဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆလူၺ်ႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမီးတၢင်းသင်ၼၼ်ႉ မီး 80 ၵေႃႉၸမ်ၸမ်လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မီးမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း