သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 9 ၶူပ်ႇ လူႉသဵင်ႈတၢႆ

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၶႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 9 ၶူပ်ႇ လူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 9 ၶူပ်ႇ လူႉသဵင်ႈတၢႆမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 22:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၶႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈၵၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၶႃး 2 ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဢႃႇယု 9 ၶူပ်ႇၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 27 September 2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ တင်ႈတႄႇ ၼႂ်းလိူၼ် August 2021 မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းတင်းၼမ် ၽၢႆႇ MNDAA သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၼမ် မိူၼ်ၵၼ်။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူဝ်းၵၢင်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 September 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ-သႅၼ်ဝီ ၼႂ်းၵႄႈ 11 လၵ်း လႄႈ 12 လၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇ MNDAA တႄႉ လွတ်ႈၽေးလီယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း