သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်သေ ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၵူၼ်းမိူင်း ယူႇသဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလႆႈတိူဝ်ႉၸပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ လႄႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းပႃးထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉမႄႈလုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 7 June 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 ၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယူႇၼႂ်းတပ်ႉၶိူင်ႈလူင် တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇတီႈ ဝၢၼ်ႈယႂႃႇတၢၼ်းသျေႇ ၸႄႈဝဵင်းၵေႃႉၵရဵၵ်ႉ  ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် တပ်ႉၸုမ်း KNU မိူင်းယၢင်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်မႃးၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉၶိူင်ႈလူင်လၢႆႇဝႃႉ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ( ၸၵၶ ) မၢႆ − 12  ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် 120 MM (2) လုၵ်ႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈယႂႃႇတၢၼ်းသျေႇသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်း ၸေႃးၵျေႃႇတၢၼ်းဢွင်ႇ ဢႃႇယု 12 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဢူးထုၼ်းၵျိၼ်ႇ+တေႃႇတႃႉပိ  လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းတေႃႇတႃႉပိ တီႈၶႃလူင်ၽၢႆႇသၢႆႉတင်း ႁိမ်းႁူၽၢႆႇသၢႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လုၵ်ႈယိင်းတေႃႇတႃႉပိ ၼၢင်းရေႇဝတီႇ ဢႃႇယု 4 ပီႊ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈသီႇသူပ်းဝႃႈၼႆ။

တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းၵႄႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်သင်ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 June 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈၸၼ်ႇၽလႃး တင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 4 လင်လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇသေ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႆႈလူႉသုမ်းၸွမ်းၵ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း