သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 August 2023 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 123 ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉႁႃယိူဝ်ႇမူ တီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢႃးၸု ဢႃႇယု 15 ပီႊ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶႄႇ လႄႈ ၵူၼ်းတီႈလႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပိူၼ်ႈဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ၵူတ်ႉၶၢႆယဝ်ႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသႅၼ်းလႂ် ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 123 ၼႆႉ ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းတီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃသေ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း