သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတၢႆထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 123 ဢၼ်ပၵ်းတီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 September 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလုၵ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 လင် တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉၸီးတပၢၼ်ႇ လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈ Kachin News Group ဝႃႈ ၵေႃႉလႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢိၼ်ႇပေႃႉပွင်ႇလ လႄႈ မေးမၼ်း ဝၵျေႇၶွၼ်ႇၼၢၼ်ႇ သမ်ႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်းမီးထႅင်ႈ လုင်းၸိၼ်ထူင်းလတွႆႇ ဢႃႇယု 50 ပီႊ လႄႈ ပႃႈၶႃးပႃႇ သွင်ပူႇယႃႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် လႆႈဢဝ်ၸွႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ငိၼ်းဝႃႈၼႂ်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူႉသဵင်ႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 August 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶလယ 123 လုၵ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း