သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 60 MM ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယု ဢိူင်ႇမိူင်းယု ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ လႆႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင် တၢင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 September 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 21:40 မူင်း ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼွၼ်းလပ်းယဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶျႃႉပၢင်သဝ်းတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၶႄႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် 60 MM ယိုဝ်း 10 လုၵ်ႈ ၵမ်ႈၼမ်မၢၵ်ႇၵႂႃႇတူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉမႂ်ႇ−မိူင်းယု ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “မၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမႃးၼၼ်ႉ တူၵ်းတီႈၼႂ်းပွၵ်ႉမႂ်ႇ−မိူင်းယု 5 လုၵ်ႈ၊ ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ တီႈႁေႃၸဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူႉၵွႆၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈႁိူၼ်း ယႃႈၶႅၵ်ႇ  ၶဝ်သမ်ႉ ၾႆးမႆႈပႅတ်ႈၵႃးၶဝ် 2 လမ်း (ပႃးၵႃးထၢႆသူၼ်လမ်းၼိုင်ႈ)၊ မၢင်ႁိူၼ်းသမ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းမူ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵေႃႈမီး” ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆလၢႆလၢႆ လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈသၢႆႈတႅၼ်းၵႃႈလူႉသုမ်းသေဢမ်ႇၵႃး တၢင်းၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းဢဝ်လိူင်ႈတၢင်းၽိတ်းသင် ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း