သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင် လႄႈ ၾႆးၸုတ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပိဝ်ႇၸေႃးထီး ယႃႉႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းလႄႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းပႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 February 2023 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ပိဝ်ႇၸေႃးထီး ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈဢိၼ်ႇမထီး ၸႄႈဝဵင်းပလႄး တိူင်းၸႄႈၵႅင်းသေ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵၢႆးတုၼ်း မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11:00 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵၢႆးတုၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈသေ  ၶိုၼ်းဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 3 လင် သေဢမ်ႇၵႃး လၵ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇပႃး ဝူဝ်း 5 တူဝ်  လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢုၵ်ႉၸႃႇ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။

တီႈဝၢၼ်ႈၵၢႆးတုၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇဝၢၼ်ႈ မီး 3 ပွၵ်ႈ ပႃးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ၊ တီႈဝၢၼ်ႈမိၼ်းတၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းပလႄး ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပိဝ်ႇၸေႃးထီး သီးၽိဝ်ႇၵူင်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇသေ လၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းမိူၼ်ၵၼ်။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 17 February 2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပိဝ်ႇၸေႃးထီး လႆႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိၼ်းတၢႆႇၼႆ လႆႈႁၼ် Khit Thit Media ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း