သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လေႇႁႃသွၵ်ႈတဝ် ၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းၵိဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးသေ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းထိုင်တီႈႁိူၼ်း၊ ၸုတ်ႇၽဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉမႃး ၵူႈဝၼ်းၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူႈလွၵ်းလၢႆး ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ လၢႆးဢုပ်ႉပိူင်ႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈသိုၵ်း ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႉရတၼႃႇသီႇရိ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပွၵ်ႉသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈထပ်းၵၼ်လၢႆၵမ်း၊ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇၵႅတ်ႉသ်ၼမ်ႉတႃ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈယၢင်ရႃႇပႃႇ ယႃႉၽျၢၵ်ႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ လမ်းတီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ထိုင်တီႈႁိူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း (8) ၵေႃႉလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ (1) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်  ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ႁူဝ်ႉ၊ ထူင်သၢႆး လႄႈ မၢၵ်ႇယၢင်လူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီးဢဝ်ႁႄႉသဵၼ်ႈတၢင်း တႃႇၵႅတ်ႇၶႄတူဝ် ၽွင်းယၢမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းၵိဝ်ႇ လွၵ်ႈငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇတင်းဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း

ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆၵေႃႈ လေႇႁႃဢဝ်ၾႆးထၢတ်ႈထွင်ႇၸွမ်းႁိူၼ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22  March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မိူင်းၸမ်တေလႅင်း ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်လဵပ်ႈၵႂႃႇလဵပ်ႈမႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႈငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလူဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပႂ်ႉဝႆႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႄႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းပႃး ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်း မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (43) ဝၼ်းယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၼမ်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (11) မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။    

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း