သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမူႇၸေႊထႅင်ႈ သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈမိူင်းပေႃႈ ၼိူဝ်သၼ်လွႆႁိမ်းမၢၼ်ႈၵွင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈၼိူဝ်သၼ်လွႆ ႁိမ်းမၢၼ်ႈၵွင်း ထုင်ႉမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇပေႃးထိုင် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယူႇပဵၼ်ၵမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ − တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉသေ ဝၼ်းထီႉ 14 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ မွၵ်ႈ 12:30 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈၶိုၼ်းတႅၵ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၵွင်း (200) ပၢႆတႄႉ လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေး ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵႂႃႇယူႇဝႆႉတီႈမၢၼ်ႈပဵင်း ထုင်ႉမိူင်းပေႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 11 September 2020 ဝႆႉယဝ်ႉ ၼႆသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈႁိူၼ်းယေးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတၢင်းၼွင်ႈ တၢင်းလင်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈဝၢႆႇလင်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၼႆလႄႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA လၢတ်ႈဝႃႈ − မႅၼ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ထူဝ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈလႄႈ လႆႈပၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းပေႃႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ၊ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၊ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။ 

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 10 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉမႃး လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွတ်းတွၼ်ႈမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ပွတ်းတွၼ်ႈ ပုင်းထုၼ် ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶုမ် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်းယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သင်၊ ၵူၺ်းလႆႈႁၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၵူၺ်း။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ − ၸူဝ်ႈဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မွၵ်ႈ (17) လမ်းၼႆႉ လုၵ်ႉဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းယေႃ မိူင်းၵႅတ်ႈ လႄႈ ပွတ်းတၢင်းၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထဝ်ႇၵႂႃႇထဝ်ႇမႃး သၢၼ်ႈႁႅင်းယူႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ (3) ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ဝႆႉသေတႃႉ သွင်ၽၢႆႇယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ ပွတ်းႁွင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း