သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမူႇၸေႊ ၽွင်းယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈၵွင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၵွင်း လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းတင်းဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 12 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (88) လႄႈ တပ်ႉမ (99) တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တပ်ႉၸုမ်း (6) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈၵွင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 14 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ −  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇယွမ်းထွႆပၼ်လႄႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ (14 September 2020) ၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ၊ တီႈမိူင်းၶၢင်တႄႉ ငဝ်းလၢႆးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီၵူႈလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မၢၼ်ႈၵွင်းၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းမူႇၸေႊမွၵ်ႈ 30 လၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၵွင်းတင်းဝၢၼ်ႈ 270 ပၢႆၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈ မၢၼ်ႈပဵင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇသိုၵ်းၶၢင်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းယူႇ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၽၢႆႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၶဝ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ၊ သဵင်မၢၵ်ႇယွၼ်ႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉသမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ႁႄမႆႈၸႂ် လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈပဵင်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ လိူဝ်သေမႆႈၸႂ်လွင်ႈ ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ လႆႈမႆႈၸႂ်ပၢႆးယူႇလီႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူဝ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ဝၼ်းထီႉ 11 September 2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ (50) ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ၶဝ်ဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈသေ ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်းၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈလေႃႇ၊ ၼႃႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႃႈတီႈ မိူင်းၶဝ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈလႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉမေႃးလႄႈ ၵွင်းၼိမ် တီႈၼိုင်ႈ လႄႈ ၼိူဝ်သၼ်လွႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵွင်းၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဝၼ်းထီႉ 10−11 September 2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်းမိူၼ်ၵၼ်။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ August ၼၼ်ႉမႃး ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၽၢႆႇလဵဝ် တေႃႇပေႃးထိုင်လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်သဵင်ႈ September 2020 ၼႆသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းတိုၵ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတင်းၼမ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း