သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမူႇၸေႊ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် (KIA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ (2) ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း (20) ဝၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 February 2021 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (99) ၶိုၼ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတီးမ ဢိူင်ႇတီးမ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 21 February 2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီႈ ၵွင်းပီႇတူႉၸိတ်ႉသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ (1) ၵေႃႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ (5) လမ်း ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတင်းဝၢၼ်ႈတီးမထႅင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22 February 2021 သွင်ၽၢႆႇယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA လၢတ်ႈဝႃႈ − လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ ဢွင်ႈတီႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ တၢင်းၽၢႆႇတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယင်းတိုၵ်ႉၽိူမ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေတႃႉ တင်းမိူင်းၶၢင်တႄႉ ငဝ်းလၢႆးတိုၵ်ႉၼိမ်သဝ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIO/KIA ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA သေ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း  ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် FPNCC ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း ဝ UWSP/UWSA ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉသေ မီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO/KIA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး (NDAA/ESS) ၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (TNLA) လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း