သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်း

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် October 2021 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၼႂ်းလိူၼ် October 2021 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 9 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ႇသေးလႄႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပႂ်ႉမူၵ်းတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မွၵ်ႈ 15 မိၼိတ်ႉယဝ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:30 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီသေ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾႆးမႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇ (1) လမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 9 October 2021 ၼၼ်ႉဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်း MNDAA သေတႃႉ ယူႇတီႈၵႆသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် 60 mm၊ 81 mm၊ 100 mm သေ ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်း MNDAA တီႈသၼ်လွႆၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်သေး ထုင်ႉမိူင်းၵူဝ်းတင်းဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈလဵၵ်းၼမ်ႉႁူး ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၵူဝ်းလႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းႁူင် လႄႈ သဵင်းၵႆႇသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းၵူဝ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် July 2021 ၼႆႉသေ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇသေ ၵူၼ်းမိူင်း 2,000 ပၢႆလႆႈပၢႆႈၽေးဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း