သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ (600) လႆႈပၢႆႈၽေး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မွၵ်ႈ (600) ၵေႃႉ ၼႅတ်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းႁႅၼ်းလဵင်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ မွၵ်ႈ (6) လၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၵုတ်ႈ−မိူင်းမိတ်ႈ ႁိမ်းႁွမ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉဝႃႇ၊ ၶျွင်းၵျီး၊ မႃၼႃး၊ ၵုင်းၸၢမ်ႇ (တႆး) လႄႈ ၵုင်းၸၢမ်ႇ (လီႇသူး) ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ လႆႈငိၼ်းတေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ မွၵ်ႈ (18:00) မူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မွၵ်ႈ (600) ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေး ၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းတီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ၊ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈတႄႉ ငဝ်းလၢႆးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ႁဝ်းၶႃႈလႆႈယိၼ်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်း ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ မႆႈၸႂ်ၼႃႇသေ ၼႅတ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမႃးၶႃႈဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ် ဢဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸႅၵ်ႇၽႄတမ်းဝၢင်းပၼ် တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ မင်ႇၵလႃႇ၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ သူၺ်ႇၵူႇလႄႈ တီႈၵျွင်းၶရိတ်ႉသျၢၼ်ႇထႅင်ႈ (2) တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ − သိုၵ်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ (44)၊ ၶလယ (88)  ၽႃႇၺႃးၵၼ်သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းပွၵ်ႉလႄႇဢူး ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ − ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တႄႉယူႇ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်း (1) ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်း TNLA ၼႆႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီႊ 2019 မႃး ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး မၢင်တီႈ ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ (3) ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း AA, MNDAA, TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶႅၼ်ႈၵၼ်ထႅင်ႈ (10) ဝၼ်းပၢႆၵူၺ်း သွင်ၽၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ႁိမ်းဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈသေ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇတႄႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင် ငဝ်းလၢႆးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း