သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 3 ၸူဝ်ႈမူင်းႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ−မူႇၸေႊ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ သႅၼ်ဝီ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းတႄႇပဵၼ်မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း ထိုင် မွၵ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ႁိမ်းလွႆယွႆး တၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႆႉဝႃႈ − တႄႇမိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9:00 မူင်းၼႆႉသေ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ပေႃးပၼ်းၵႂႃႇသဵင်ႈ တၢင်းၽၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းသၼ်လွႆယွႆး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တိုၵ်ႉယူႇၵႆဝၢၼ်ႈယူႇလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ပႆႇလႆႈပၢႆႈၽေးၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ပၢင်တိုၵ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈမႃးတႄႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေပၢႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း