သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ ယင်းတိုၵ်ႉလူဝ်ႇသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇယူႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ယင်းတိုၵ်ႉလူဝ်ႇသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 June 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶေႃႈမုၼ်းလိုၵ်ႉလပ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၵႆႉၵႆႉႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇၼိူဝ် ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸႅၵ်ႇၽႄၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႆႉလႆႈႁၼ်ပိုၼ်ၽႄႈၼိူဝ် ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉလႄႈ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉသေ တႃႇတေၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇလႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးၶေႃႈႁၼ်ထိုင်သင်ၼႆယဝ်ႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ မိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မွင်ႇတေႃး၊ ပူးတီးတွင်ႇ၊ ယတေႉတွင်ႇ၊ ပူင်ႇၼႃးၸုၼ်း၊ ၵျွၵ်ႉတေႃႇ၊ မျွၵ်ႉဢူး၊ မိၼ်းပျႃး၊ မျေႇပူင်ႇ (8) ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ ဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ မိူင်းၶျၢင်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (9) ၸႄႈဝဵင်း တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 21 June 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ဝဵင်းမွင်ႇတေႃးဝဵင်းလဵဝ်ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယင်းတိုၵ်းပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ မီးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ လႆႈပၢႆႈၽေး တင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 June 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လၵ်ႉမုတ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၵႃးတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ဢငူႇမေႃႇ−မွင်ႇတေႃး ၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း (4) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ထုၵ်ႇမုတ်းပိုတ်းယိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းတုမ်ႉတွပ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်းၸွႆႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း June 2020 ၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပူင်ႇၼႃးၸုၼ်း၊ မွင်ႇတေႃး၊ ၵျွၵ်ႉတေႃႇ၊ ယတေႉတွင်ႇ ၊ မျွၵ်ႉဢူး ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ မိူင်းၶျၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း