သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ သိုၵ်း AA ၼုင်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း

ၼႂ်းၸူဝ်ႈဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈလႅတ်ႉၵႃႇ လႄႈ တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈဝေႇတႃႇလီ ၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းရၶႅင်ႇ မီးလွင်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 – 20 October 2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ မီးလွင်ႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းတူၵ်းသုမ်း တင်းသွင်ၽၢႆႇ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇသိုပ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈ ပူးတီးတွင်ႇ ၊ ၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး ၊ မိၼ်းပျႃႇ ၊ ၸႄႈဝဵင်းပတႃးၸုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် သေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈ တူဝ်တၢႆ သိုၵ်း AA ၼၼ်ႉ လႆႈပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၵမ်ႉၼမ်ႁၼ်သိုၵ်းၶဝ်ၼုင်ႈဝႆႉ သိူဝ်ႈလဵၼ်ႈႁႅင်း ၊ ပွတ်းတႂ်ႈသမ်ႉ မၢင်ၵေႃႉၼုင်ႈဝႆႉ ၽႃႈတူင် ၊ ၵူၼ် (ၵူၼ်းမိူင်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသေ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶႂ်ႈမီးလွင်ႈၸႅၵ်ႇၽႄယၢပ်ႇဝႆႉ ၽႂ်လႂ်ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၽႂ်လႂ်ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း AA ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ၽၢႆႇၶဝ်တုမ်ႉတွမ်ႇသင် သင်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇသိမ်းလႆႈၵွင်ႈ တီႈၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ဢၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းသေ တူၵ်းသုမ်းဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ၽၢႆႇၶဝ်တေဢဝ်လွင်ႈတၢင်း သေၸိူဝ်ႉသေပိူင် လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃ တၢႆယဝ်ႉ တေဢွၵ်ႇမႃးသဵင်ၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇ ၊ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်လႆႈပဵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ AA ၶိုၼ်ႈတိုၵ်းဢွၼ်တၢင်း လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇပဵၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ၶၢႆႇတုၶ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:00 မူင်းထိုင်မွၵ်ႈ 12:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၽၢႆႇႁဝ်းသိမ်းလႆႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသိုၵ်း ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၼမ်ယူႇ ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ သိူဝ်ႈလဵၼ်ႈႁႅင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇႁဝ်း လႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းၼႄး မႃးယူႇတႃႇသေ ၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၵေႃႈမီးသိူဝ်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းယူႇ လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၼုင်ႈ ၶူဝ်းလဵၼ်ႈႁႅင်း ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းသင် ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ပေႃးယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ် သိူဝ်ႈလဵၼ်ႈႁႅင်းသုပ်းၼုင်ႈပၼ် ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2019 သိုၵ်း TNLA , AA , MNDAA လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် တေႃႇထိုင် ပီႊ 2019 သဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်းလူင် 5 တိူင်း (ဢမ်ႇပႃးမိူင်းရၶႅင်ႇ) တႄႇဝၼ်းထီႉ 21 December 2018 ထိုင် 21 September 2019 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းလႂ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Irrawaddy
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း