သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ သိုၵ်း AA လႄႈ လႆႈတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ

ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈတွင်ႇပိၼ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈႁိမ်းၼမ်ႉ (ပဵင်းၶျွင်း) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမျေႇပူင်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ Arakan Army-AA ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ သိုၵ်း AA လႄႈ လႆႈတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 May 2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11:00 မူင်း ဢူးထုၼ်းမျႃႉသၢၼ်း လႄႈ ဢူးၸဵင်ႇလိၼ်း (ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇပိၼ်ႇ) ဢွၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈ မျေႃႇၶူၵ်ႉယၢၼ်ႇ သေ ၵႂႃႇႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ႁိမ်းၼမ်ႉ (ပဵင်းၶျွင်း) ၼၼ်ႉ ဢူးထုၼ်းမျႃႉသၢၼ်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း AA ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ လႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ထိုင်ႈတီႈလႆႈတၢႆၵႂႃႇယူႇ ၊ ဢူးၸဵင်ႇလိၼ်း တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈတိူဝ်ႉၸပ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇယဵပ်ႇ ၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်း AA ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႆသေ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် တင်းၽၢႆႇ ၸုမ်းသိုၵ်း AA တွပ်ႈလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸုမ်းလႂ်သင်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ သိုၵ်း AA  လႄႈ လႆႈတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း/တၢႆ ၊ သုမ်းၶူဝ်းၶွင် ႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၵုမ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၼႄးၵၼ်ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃး လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း/တၢႆ သုမ်းၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ ၵႃႈသၢႆတႅၼ်း ၶိုၼ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းသေတႃႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းသင်သေ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်း AA ဝႆႉယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း