သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ သိုၵ်း TNLA တင်းၼမ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 23 November 2019 တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၢႆးသေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်း သိုၵ်း TNLA တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇယဝ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း သိုၵ်း TNLA တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်း TNLA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း ဢိူင်ႇႁူးၶၢင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇသေ သိုၵ်း TNLA ထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸွပ်ႇသွၵ်ႈ ၸွမ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်းသေ သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း  သိုၵ်း TNLA တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈသႅၼ်း ဢၼ်သိမ်းလႆႈတီႈ သိုၵ်း TNLA ၼႆႉ  တင်းမူတ်းမီးယူႇ 100 ပၢႆ၊ ၵွင်ႈယိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ် K-12 ၼိုင်ႈလဝ်း၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၵူႈသႅၼ်း 45,000  ပၢႆ၊ မၢၵ်ႇပွမ်း 843  လုၵ်ႈ၊ ဢႅပ်ႇယၢမ်း 885 ဢႅပ်ႇ၊ ၸွမ်ပိဝ် လႄႈ ၶူဝ်းသိုၵ်း TNLA တႃႇ 77 ထူင် ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ သိုၵ်း TNLA မၢႆးဢၢႆႈၵျေႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူးၶၢင်ၼႆ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢဵၼ်ႁႅင်းဢမ်ႇငမ်ႇၵၼ်လႄႈ သိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈထွႆဢွၵ်ႇ တပ်ႉပၢင်သဝ်းတီႈၼိုင်ႈသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇသိမ်းလႆႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိၺွပ်းဢဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူးၶၢင် 63 ၵေႃႉ    ၵႂႃႇႁူမ်ႈၵၼ်တီႈႁိမ်းတၢင်းၽႄၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈႁူးၶၢင်သေ တဵၵ်းတဵင်ၸႅတ်ႈထၢမ်ၵမ်းၵေႃႉၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၺႃး ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ  ဢၼ်ႁူႉတီႈသိူင်ႇသိမ်းၶူဝ်းၶွင် ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ သိုၵ်း TNLA သေ ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႅတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉမၼ်းၸၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၸင်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၼႄ တီႈသိူင်ႇသိမ်းဝႆႉၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ သိုၵ်း TNLA တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇသိမ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း သိုၵ်း TNLA  ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း