သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႇဢၼ်တင်ႈႁူင်းတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းဢွင်ႈတီႈႁူင်းတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈယေႇဝုၼ်ႇ ဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ သိမ်းလႆႈၶိူင်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတၢင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သေယဝ်ႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်း ၸုမ်းပဢူဝ်း (ယလလၽ) မွၵ်ႈ (40) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူႈၸုမ်း ၼႂ်းဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေယဝ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းႁူင်းတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈယေႇဝုၼ်ႇ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ (2) လၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းပဢူဝ်းၵဝ်ႇ (ယလလၽ) ၶုၼ်ႇမွင်ႇဢူး လႄႈ ၽူႈၸၢႆး (11) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ် (13) ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢၢင်ႈဢိင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတိုတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် (13) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸေးမဵဝ်း (11) လဝ်း၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ (117) လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇပွမ်း (3) လုၵ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ (3) ၶိူင်ႈ၊ လူတ်ႉၵႃး (2) လမ်း၊ ၾူၼ်း (3) လုၵ်ႈ၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ (2) လမ်း လႄႈ ၶူဝ်းသိုၵ်းၸုမ်ႇၸေးမဵဝ်းသေ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း ၼွၵ်ႈမၢႆမီႈယဝ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ် တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇဢမူႉၶတီးဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင် လႄႈ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်း ယလလၽ ၼႆႉၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈဝႆႉၼႂ်းပီႊ 1968 သေ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 2007 ၼၼ်ႉ ဝၢင်းၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼဢၽလႄႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ထုၵ်ႇထွၼ်ဢွၵ်ႇသၢႆမၢႆ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2007 လိူၼ် July (လိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း) ဝၼ်းထီႉ 26 ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း