သိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်းၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 7  December 2021 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၵႂႃႇမိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး လႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ  ASEAN သေ ဢူးဝုၼ်ႇၼမွင်ႇလုၼ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းႁုၼ်ႇသဵၼ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး တီႈဝဵင်းလူင်ၽၼုမ်ႇပဵၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းသွင်ၽၢႆႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢူးဝုၼ်ႇၼမွင်ႇလုၼ်ႇ ယိုၼ်ႈပၼ်လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ တီႈႁုၼ်ႇသဵၼ်ႇ ဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၽၢၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ဝၢႆးလႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈယဝ်ႉ ႁုၼ်ႇသဵၼ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးလၢတ်ႈဝႃႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇတေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းမႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းလိူၼ် January 2022 ဝႃႈၼႆ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁုၼ်ႇသဵၼ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးၼႆၸိုင် ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ် February 2021 မႃးၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉသေ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ − ၸွမ်ၽွင်းလူင် တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ တေၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်မႃးၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁုၼ်ႇသဵၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇမိူင်းၼိုင်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၽွင်းမိူင်းပရူႇၼၢႆး ႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 5 ၶေႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း