သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ 3 လင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆၵႂႃႇ 3 လင်သေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း 1 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 05 October 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 16:30 မူင်း ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶွၵ်ႉပလေႃႉ ဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ 4 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၶွၵ်ႉပလေႃႉ လူႉၵွႆၵႂႃႇ (3) လင်၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း (1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇတီႈၶႃလူင်ၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ DMO-PDF လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ 3 လင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ
Photo – DMO PDF

တႄႇမိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ တၢင်းႁွင်ႇတၢင်းၸၢၼ်း၊ ၽၢႆႇတၢင်းၸၢၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းသင်၊ ၽွင်းၼႆႉတႄႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းၶိုၼ်ႈတိုၵ်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း၊ ၽၢႆႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်း ပႂ်ႉယၢမ်းဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ၊ သင်ဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉဢွၵ်ႇမႃး ဢိတ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈၸၢင်ႈတေတႅၵ်ႇလႆႈၵူႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 04 October 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းၽရူႇသူဝ်ႇ မီးပႃးတင်းတပ်ႉပႆလိၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၶီႇၵႃးသေ ထူဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 300 ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေး ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းဝႆႉ တင်းဝဵင်းၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း