သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 100 ပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ

သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈမၵျီးၸူႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ၊ တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 24 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 1 မူင်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၾႆးမႆႈလင်ႁိူၼ်းၵႂႃႇ 100 ပၢႆသေ ၽူႈၸၢႆးမီးတၢင်းပဵၼ် တၢႆၽၢၵ်ႇၵေႃႉ႞လႄႈတင်း ၼၢင်းယိင်းဢမ်ႇယူႇလီၵေႃႉ႞ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈမၵျီးၸူႉၼႆႉ မီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 250 လင်သေ ထုၵ်ႇသၢႆသိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ၾႆးၽဝ်လႄႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ပဵၼ်ၽဝ်ႇၵႂႃႇၸမ်တူၵ်းၶိုင်ႈသေ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း ထၼၢဝ်းပိၼ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉ႞ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉ႞ ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ “ၽွင်းလပ်းလီ လပ်းဝၢၼ်ၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလူင်ၵမ်း႞ ယဝ်ႉမီးလူတ်ႉသိုၵ်း 3 လမ်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ လႆႈဢဝ်ဢသၢၵ်ႈလွတ်ႈသေ လႅၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ယင်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၵူၼ်းၵိုတ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ထုၵ်ႇပေႃႉႁႅမ်၊ ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်သင် ၵူၺ်းၵိုတ်းၽွင်တဝ်ႈ ၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁုဝႃႈ သၢႆသိုၵ်းမၼ်ႈလႄႈတင်း တပ်ႉပျူႇၸေႃးထီး တီႈၵျွၵ်ႉလၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေမီးဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းတီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ တႄႇဢဝ်ၾႆး ၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်း တင်းၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ယူႇမွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၸမ်ၼႆႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢၼ်မီးႁွႆးၸဵပ်းထုၵ်ႇၾႆးမႆႈသေ လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ ၶဝ်တႄႇၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃး ၵေႃႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၽႅဝ်မႃးၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ၊ ၽႂ်ၵေႃႈလႆႈဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈ ဢွၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈၵၼ်၊ ၵူၼ်းဢၼ်ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈလႄႈ ၵိုတ်းဝႆႉ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇထေး ပဵၼ်တၢႆၽၢၵ်ႇဝႆႉ၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈၼၼ်ႉၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈပေႃႉႁႅမ်မၼ်း ၸႅတ်ႈထၢမ်မၼ်း သဵင်ႁွင်ႉတႄႉ လႆႈငိၼ်းဝွႆးဝွႆးယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸုတ်ႇၽဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၵႂႃႇ 100 ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇၾႆးမႆႈသေလူႉတၢႆၵႂႃႇ (2) ၵေႃႉ၊  လူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လမ်း လႄႈ ပႃးတင်း ၸၢၵ်ႈထႆ 6 လမ်းၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း