သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶျွင်းဢူး 4 လင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈမၵီးပူၵ်ႉ 2 လင် လႄႈ ဝၢၼ်ႈမၵီးၶႂႃႉ 2 လင် ၸႄႈဝဵင်းၶျွင်းဢူး တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇၼေဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင် ဝႃႈၼႆ။ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ၼႆႉ  မႆႈပႅတ်ႈမူတ်း ဢမ်ႇလိူဝ်သင်သေဢိတ်း ၶၢဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၽူၼ်လႄႈ မီႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈၵိၼ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 16:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈ လႄႈ ၶိူင်ႈလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵႂႃႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈမၵီးပူၵ်ႉ လႄႈ ဝၢၼ်ႈမၵီးၶႂႃႉ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄယူႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 September 2021 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႃး 11 လမ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈမၵီးပူၵ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈႁႃ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း