သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ပၢဝ်ႉမၢႆသေ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်ႁိူၼ်းမိၼ်တိုၵ်း ၵႂႃႇပွႆႇသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းတၢတ်ႉ မိူင်းၶျၢင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 January 2023 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 23:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူၼ်းမိၼ်တိုၵ်း ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸုၼ်ႇတွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းတၢတ်ႉ 2 လုၵ်ႈသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်း ၵူၼ်းၸၢႆး 1 ၵေႃႉ ၼၢင်းယိင်း 1 ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 22 January 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10:00 မူင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းမိၼ်းတၢတ်ႉ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈဝၢၼ်းမတူးသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈလူႉၵွႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈတင်းၼမ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 January 2023 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁိူၼ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးဢေႇဝၼ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် DKBA ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈၵျဵင်ႇၶျွင်း ဢိူင်ႇပျွင်ႇမထဵင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၽယႃးတူင်းသူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် 4 လမ်း ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇယႃႉၵွႆပႅတ်ႈမိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း