သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈၸေႃႇလူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပေႃးလၶႄး မိူင်းယၢင်းလႅင် ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 May 2023 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 04:00 မူင်း ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်း ယဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်းၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ မီးၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢႆၵႂႃႇ  ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ PDF ပေႃးလၶႄး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပဵၼ် ပဝ်ႉမၢႆၵူၺ်း၊ လွင်ႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆၼႆႉ ပူၼ်ႉပဵၼ်ပိူင်တိုဝ်း ၵမ်သိုၵ်းယဝ်ႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု 17 ပီႊ လႆႈတၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆးထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ဢႃႇယု မွၵ်ႈ 40 ပီႊသမ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆ ၼႆႉ ႁဝ်းတိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယဝ်ႉ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈတိုၵ်းၵၼ်ၵေႃႈ သိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်း ႁဝ်းၽွမ်ႉဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းၵူၼ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ လႄႈ ဝၢႆးၼႆႉမႃး လႆႈႁၼ်ၸႂ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း