သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ

ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 လႄႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလူႉၵွႆႁႅင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 July 2024 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်လႄႈ တၢင်းၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇပွႆႇသႂ်ႇမိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11:00 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် March 2024 ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ယၢမ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၸလွပ်ႈသႃလႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ယဝ်ႉ၊ တီႈၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈဝၢင်းၵျွင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်ယူႇယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈတိူဝ်ႉၸပ်းၽႂ် ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ပႃးၸဵမ်ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၵွင်းမူးၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလူႉသုမ်းၵွႆတင်းၼမ် သေဢမ်ႇၵႃး တၢင်းၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ၵုမ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပူဝ်ႉသႂ်ႇၵၼ်သေ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ်ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၵႃႈလူႉသုမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း