သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း ဢၼ်လတ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼၼ်ႉ သင်ဢမ်ႇပႃးမၢႆၾၢင်ၼႆ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 9 July 2024 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းလွႆလႅမ် လႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ၊  ပေႃးၵူၼ်းမိူင်း ထိုင်တီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼႆ ၶဝ်တေထၢမ်ဝႃႈ သူတေၵႂႃႇလႂ် လုၵ်ႉလႂ်မႃး ၵႂႃႇႁဵတ်းသင် မီးလွင်ႈတၢင်းဢီႈသင် တၢင်ႇၶူဝ်းၶွင်သင်မႃး ၸွင်ႇမီးမၢႆၾၢင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ပေႃးဢမ်ႇပႃးမၢႆၾၢင်ၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝဵင်းလႃးလႃး၊ ပေႃးဝႃႈၶဝ်ယၢမ်ႈႁူႉၸၵ်း လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်တႄႉ မၢင်ၵေႃႉပၼ်ၶဝ်ႈပၼ်ဢွၵ်ႇယူႇ၊ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇပႃးမၢႆၾၢင်ၼႆ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈ 10 ဝၼ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ တေပဵၼ်ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈမီးမၢႆၾၢင် ၸိူဝ်းယူႇၵႆဝဵင်းသမ်ႉ ဢမ်ႇသူႈမီးမၢႆၾၢင်သေ တေၸၢင်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸိူင်ႉၼႆ၊ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ်တေလႆႈၶၢဝ်ႇသင်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉသမ်ႉ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းဢမ်ႇပေႃးလီ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၼမ်ႁႅင်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းယူႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ယုၵ်ႉၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း