သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈသိုၵ်းၶျၢင်း CNF လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် 5 လမ်းသေ ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF လႄႈ မၢၵ်ႇၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼိုင်ႈလုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 10 January 2023 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် 5 လမ်းသေ ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ လွႆဝိတူဝ်ႇရိယ ၸႄႈဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇ မိူင်းၶျၢင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇသိုၵ်း CNF လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵူၼ်း 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၼၢင်းႁၢၼ် 2 ၵေႃႉ ဢၼ်တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း သမ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ 5 လုၵ်ႈ တႃႇ 4 လုၵ်ႈ တူၵ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လႄႈ ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ၵႂႃႇတူၵ်းၼႂ်းလိၼ် ဢိၼ်းတီးယႃး၊ ယွၼ်ႉတပ်ႉပႆလိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းဢူၼ်ႈၼႃႇယဝ်ႉသေ ၸင်ႇဢဝ်တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းၸွႆႈၸိူင်ႉၼၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ လႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈၾႃႉ ၼႂ်းလိၼ်ဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁၼ်ၽၢႆႇတၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၼ်းတီးယႃး လၢတ်ႈသင်ၸွမ်း၊ ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁၼ် လၢတ်ႈသင်မိူၼ်ၵၼ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 1 January 2023  ထိုင် 31 December 2023 ၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီႊလႄႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF ၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 March 1988 သေ ငဝ်ႈၸိုင်ႈမီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁႃးၶႃး ဝၢႆးမႃးမီးထႅင်ႈတီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇ လႄႈ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း