သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းတွပ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မီးၸၼ်ႉပဵင်းၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 5 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းတွပ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မီးၸၼ်ႉပဵင်းၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႃႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလႄႈ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢၢင်ႈဢိင် မၢႆမီႈၸိုင်မိူင်းသေ တွပ်ႇထဵင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ မႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းၵူႈၶေႃႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၽူႈၵမ်ႉထႅမ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼင်ႇၵၼ် ၽိတ်းမေႃးၵၼ်၊ ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵၼ်၊ ပိုၼ်ၽႄႈလွင်ႈ ၸၢၼ်ႈၸင်းတေႃႇၵၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးတေဢမ်ႇမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸီႉၸမ်ႈလၢတ်ႈၼႄ ၵူႈလွင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း၊ ပဵၼ်လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးၸေႃႇထေး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ− သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ လူဝ်ႇလႆႈႁူႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းတွပ်ႇထဵင်ဝႆႉဝႃႈ − ပေႃးတေဢဝ်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း တွၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆၸိုင် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉပဵင်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ၊ ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း လႄႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ႁူမ်ႈတင်း ပဵၼ်ပႃးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈၵုမ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးလႄႈ တေႃႈၼင်ႇၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယင်းလႆႈယွၼ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ တႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဢဝ်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းတေႃႈလဵဝ်ဝႃႈၼႆၸိုင် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းမူတ်း ၼႆယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၼ်ႉပဵင်းၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇပႃးဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ဢူးၵျီးမျိၼ်ႉ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႆႉဝႃႈ − ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆဢုပ်ႉပိူင်ႇမီးၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၼႆႉပဵၼ် ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ သွင်ပဵၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း၊ သၢမ်ပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉ မီးႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈတႅပ်းတတ်းတြႃးသုင်သုတ်း၊ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈမီးၸွမ်ၸိၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ ၸမ်ထိုင်မႃးလွႆးလွႆး လူဝ်ႇထႅင်ႈ (2) ဝၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵၢဝ်ႇၼႄးတေႃႇ ၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်း ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဢဝ်မၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 မီးဝႆႉၼၼ်ႉပေႃးၼႆၸိုင် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မီးသုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ မၢႆမီႈ လႄႈ လွင်ႈတႅပ်းတတ်းတြႃး ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးယူႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တေမီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (2) မဵဝ်း၊ မဵဝ်းၼိုင်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း 2008 ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း