သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းဢၼ်ယိုတ်းဝႆႉတီႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵျပၢၼ်ႇယေႇတုၼ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းလႆႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉၶိုၼ်းၵႂႃႇပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈႁိမ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၵျပၢၼ်ႇယေႇတုၼ်း ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်မွၵ်ႈ 300 မဵတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းဢၼ်ယိုတ်းဝႆႉတီႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸမ်ၵၼ်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ ၵူဝ်ဝႃႈ တေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈၼႆသေ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ် ၼၢႆႇဢွင်ႇမငေးလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ  − မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵျပၢၼ်ႇယေႇတုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၽယႃးတူင်းသူႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢဝ် တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၶိုၼ်းတင်ႈတပ်ႉယူႇႁိမ်းၸမ် တပ်ႉ NMSP ႁဝ်းဝႆႉ ၊ တေႃႇထိုင်တေႃႈလဵဝ်တႄႉၵေႃႈ ပႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ဢၼ်ယိုတ်းဝႆႉတီႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇယဝ်ႉ ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း ၽၢႆႇတင်းမိူင်းထႆးၶဝ် ပိၵ်ႉသၢႆမၢႆႁူင်းပၢႆႈၽေး ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇၶဝ် ၸမ်ၵၼ်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ်တႄႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၊ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈၼႆ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မီးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇတီႈ ၵျပၢၼ်ႇယေႇတုၼ်းယဝ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တီႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းဝႆႉႁိမ်း ႁိၼ်းတႃႇတႅင်ႇ ဢၼ်ၸမ်ၵၼ်တင်း ၵျပၢၼ်ႇယေႇတုၼ်းၼႆႉသမ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈယူႇ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇလႆႈပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇၼႆႉ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 1996 သေ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးလွင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေပွၵ်ႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၶဝ်တႄႉ မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈလႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉတႄႉသေလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼိူဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၵၼ် တင်းၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA သေဢိတ်းၼႆ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမွၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃလူင်ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတင်း ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ (NMSP) လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်တီႈ ၵေႃႇၵမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈတႃႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း  ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း (JMC-S) ဢၼ်မီးတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈၸုမ်း JMC ၶဝ်တေလူင်း ပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉသေ  တေၶိုၼ်းတၢင်ႇထိုင်တီႈ NRPC (လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ) လႄႈ ၸုမ်း JMC-U (ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း − RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း