သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇလူင်းတိုၼ်းၵႃႉၶၢႆၸွမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵူၼ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်လႄႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇၵူၼ်းဢၼ်ယုမ်ႇၸႂ် ဢၼ်ပဵၼ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်သေ ၽွင်းၶၢဝ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တူၵ်းတႅမ်ႇယွမ်းလူင်း ယွၼ်ႉလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လႄႈ ၽွင်းၶၢဝ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႆႉ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇၽၢႆႇလူင်းတိုၼ်းၵႃႉၶၢႆၸွမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိူၵ်ႈတၢင်ႇဢဝ် ၸွမ်သိုၵ်း မူဝ်းမျိၼ်ႉထုၼ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း (တပ်ႉလိၼ်) ၵေႃႉဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ်လႄႈ ပဵၼ်ပႃးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇၽၢႆႇလူင်းတိုၼ်းၵႃႉၶၢႆၸွမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း (MIC) ၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇၽၢႆႇလူင်းတိုၼ်းၵႃႉၶၢႆၸွမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း MIC တေၵႆႉပဵၼ် ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၽႅၼ်ၵၢၼ်လႄႈ ၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း သေတႃႉ ၸူဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းၼႆႉတႄႉ ဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယိပ်းၽၢႆႇၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးပႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉပၼ်ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဢူးဝိၼ်းသျဵင်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၽႅၼ်ၵၢၼ်လႄႈ ၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း ႁူမ်ႈတင်း ဢူးဢွင်ႇၼၢႆႇဢူး ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလူင်းတိုၼ်းၵႃႉၶၢႆၸွမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ဝႆႉယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း မူဝ်းမျိၼ်ႉထုၼ်း ဢႃႇယု 53 ပီႊ ၶိုၼ်ႈမႃးယိပ်းၵမ်ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်သိုၵ်း မူဝ်းမျိၼ်ႉထုၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်း ၼဢၽ ၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၸွမ်သိုၵ်း မွင်ႇဢေး သေဢမ်ႇၵႃး ယၢမ်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းထိုင်ပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸွမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်း MIC ယၢမ်ႈပဵၼ်ၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ယိပ်းမႃးတႃႇသေႇ၊ ထိုင်ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း၊ ၵမ်းၼႆႉဢဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးယိပ်းၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႆ ၸွင်ႇတေမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈယူႇႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ႁူမ်ႈတင်း လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွင်းၽူႈလူင်းတိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ဝႄႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵူႈတီႈတီႈၵေႃႈ တူၵ်းၵိၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈဢဝ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမႃးယိပ်းၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးတီႈမုင်ႈမွင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလူင်းတိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၽူႈလူင်းတိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယွၼ်ႉၼၼ် တီႈယူႇႁူဝ်ပဝ်ႈၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၽႂ်ၶိုၼ်ႈမႃးယိပ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလွင်ႈယႂ်ႇလႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်း တေဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်း မူဝ်းမျိၼ်ႉထုၼ်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ၽၢႆႇလူင်းတိုၼ်းၵႃႉၶၢႆၸွမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း (MIC) ၼႆႉ ပႃးၼႂ်း (11) ၵေႃႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ (EU) ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူၼ်ၵၼ်တင်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ယွၼ်ႉလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း