သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇသိုၵ်း 8 ၸႄႈဝဵင်း

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႃႇ 8 ၸႄႈဝဵင်း ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇပဵၼ် မႃႇသျႄႇလေႃး (Martial Law) ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်ပိူင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝဵင်းၵမ်းသိုဝ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးသုၼ်ႇႁဵတ်းလႆႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ် တႅပ်းတတ်းတြႃး ႁိုဝ် ၵၢၼ်ပၼ်တၢမ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 12 November 2023 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလပ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၸွမ်သိုၵ်း ဢွင်ႇလိၼ်းတူၺ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း (SAC) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၶေႃႈသင်ႇၵႂႃႇတီႈ တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) လႃႈသဵဝ်ႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင် မႃႇသျႄႇလေႃး ၶပ်ႉၶိုင်ၵႂႃႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ် ပိူင်မႃႇသျႄႇလေႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးယူႇ 8 ၸႄႈဝဵင်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ် ၵုၼ်လူင်၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ လဝ်ႉၵႆႇ(လဝ်ႇၵၢႆး)၊ ၵုင်းၵႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်း 8 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈႁဵတ်းလႆႈၵူႈလွင်ႈ ၸဵမ်ၵၢၼ်တႅပ်းတတ်းတြႃး၊ ၵၢၼ်ပၼ်တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ (ၶၢဝ်းပွတ်း ဢမ်ႇၼၼ် တေႃႇၸူဝ်ႈဢသၢၵ်ႈၵူၼ်း)၊ ၵၢၼ်ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ၊ ၵၢၼ်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈၸိူဝ်းသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်၊ ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလွင်ႈၵူၼ်းၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ၊ လွင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ လွင်ႈယႃႉၵဝ်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပႃးၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႈလႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းၵူၼ်း သုမ်းပႃးတပ်ႉပၢင်သဝ်း တင်းၼမ်သေ ၽွင်းသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ လႄႈ လႆႈပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 20,000 ၵေႃႉ သေဢမ်ႇၵႃး ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ဢိၵ်ႇပႃး ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း၊ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ပၺ်ႇၺႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလူႉၵွႆတင်းၼမ် ယူႇယဝ်ႉ။

ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းပဵၼ် ၸွမ်ႁၢၼ် လႃႉမူဝ်း လႄႈ ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ တိူင်းသိုၵ်း၊ ပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်းယၼ်မၼ်ႈ (ၸပၶ) ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၵုၼ်လူင်၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈ (တၵၸ) လဝ်ႉၵႆႇ၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) – 1 ၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ၸၵၶ− 16 သႅၼ်ဝီ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 13 November 2023 ၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ၸၢင်ႈတႅၵ်ႇလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း