သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (EAOs) ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႆႉဝႃႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈတၢင်းၼႃႈသေ ၶမ်ၵိုတ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်း EAOs ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

EAOs ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလူၺ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA (10) ၸုမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵႃႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA (10) ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) သွင်ၸုမ်းၼႆႉၵူၺ်း ဢၼ်ၵႆႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၵႆႉမီးပၼ်ႁႃၼႃႈလိၼ်ၵၼ်လႄႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ပတူဝ်ႇၸေႃးတႃႇတူဝ်ႇမူး ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဝႆႉဝႃႈ − ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပေႃးတေမၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ ဢၼ်လူဝ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်မီးထႅင်ႈတင်းၼမ်၊ ၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဢုပ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ သမ်ႉမႃးၼႄးဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ၵႆႉမီးပၼ်ႁႃ ၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႅတ်ႇၶႄတူဝ် ႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇ၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးၽႃႇမိုဝ်း သွင်ၽၢႆႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတူပ်းမိုဝ်းလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇလူး ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢၢၼ်းဢဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈပေႃးလႆႈ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆႉသေတႃႉ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAOs ၶဝ်ၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈမီးၸႂ် ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇယိုၼ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA လၢတ်ႈဝႃႈ− လွင်ႈငမ်းယဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈ DDR ဢၼ်ဝႃႈ တေလႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တင်းမူတ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငီႉတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်လီလီယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် တဵမ်ထူၼ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇၵမ်းဢိတ်းဢိတ်း ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႃႈ ဢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်းၼႆယူႇ၊ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢမ်ႇပေႃးလီသေ ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ဢမ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ တူဝ်ႈတင်းဝဵင်း ၼၼ်ႉ မီး (9) ၸႄႈဝဵင်း၊ ထိုင်မႃး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉတႄႉ ထိုင်ၵႂႃႇပဵၼ် (15) ၸႄႈဝဵင်းဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း လူင်းႁႃသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ဢမ်ႇမီး ပၢင်တိုၵ်းသင်သေ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃယူႇၼႆႉ မီးတီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တီႈလဵဝ်ၵူၺ်း၊ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၼႄးဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၵႂႃႇႁႄႉႁၢမ်ႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း (TNP) ဢၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈမီးပၼ်ႁႃပေႃႇ ပဵၼ်မႃးၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ− တေဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ပႃႇတီႇ TNP လႄႈ RCSS ၊ ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႅပ်ႈၸႂ်ႈ ပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်း၊ တေပဵၼ်ၶေႃႈဢၢင်ႈမၼ်းၵူၺ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႆၸိုင် ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး (23) ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ မၢင်တီႈၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၵိုင်ၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်း၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵူၺ်းၵႃႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလဵၵ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 7 Day News ဝႆႉဝႃႈ− ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလွင်ႈတၢင်း RCSS ႁႄႉႁၢမ်ႈပႃႇတီႇ TNP ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ ထိုင်တီႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တေဢမ်ႇပႆႇမႅၼ်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ RCSS ၵေႃႈ ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းဝႆႉဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တေလူင်းသူၼ်းတုမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၶဝ်ၼႆ တေလႆႈပွင်ႇလႅင်းပၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်းၼႆၵေႃႈ မီးဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉသေ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ− ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီး ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UEC) ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တူဝ်ႈတင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢမ်ႇမီးၶႂၢင်ႉၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးမႃး ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢိူင်ႇမႄႈႁၢၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ပွၵ်ႇတေႃႇယွတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈပဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် (3) ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းလႆႈၶိုၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ယူႇဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ၼႆသေ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် လေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း လၢႆလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆသေ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UEC) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ (12) ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးၼိူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (EAOs) ၼႆႉသေ တေႃႇၸေႃးမျႃႉရႃႇၸႃႇလိၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇမိူင်းရၶႅင်ႇ (ALP) ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) လၢတ်ႈဝႃႈ − ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ပေႃးတေၸၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈလီလီၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ၊ ၽိူဝ်ႇတႃႉ ၵဝ်ၼႄးမႂ်း မႂ်းၼႄးၵဝ်ယူႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ် ၶေႃႈႁၼ်ထိုင် ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ  EAOs၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ ၼႂ်း (3) ၸုမ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ်ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း၊ ၶေႃႈဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၵၼ် တႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈၶႂ်ႈလႆႈ ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇၼၼ်ႉ မဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း၊ တေလႆႈဝူၼ်ႉပႃး ပုၼ်ႈပိူၼ်ႈ ပုၼ်ႈႁဝ်း၊ ၸူဝ်ႈၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇႁဵတ်းလႆႈ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းတိုၵ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ဝႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 30 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)  တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။  

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း