သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽဵဝ်ႈသိမ်း တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵဝ်ႇ မျႃႉဝတီႇ− ၵေႃႉၵရဵၵ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) ႁူမ်ႈၵၼ်သေယဝ်ႉ ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈသိမ်း တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵဝ်ႇ မျႃႉဝတီႇ−ၵေႃႉၵရဵၵ်ႉ မိူင်းယၢင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၶျိတ်ႉတူႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) မိူင်းယၢင်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ− ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထုၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းတီႈ တပ်ႉသၢႆလူမ်း ႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵဝ်ႇ မျႃႉဝတီႇ−ၵေႃႉၵရဵၵ်ႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေယဝ်ႉ ၽဵဝ်ႈသိမ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈလိၼ် ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ တႄႇဝၼ်းထီႉ 6 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း KNU/KNLA-PC ၵေႃႈယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF ႁူမ်ႈၵၼ်သေယဝ်ႉ ၵႂႃႇၸုတ်ႇၽဝ်တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် (7) ပီႊပၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈယၢၼ်ႇၵူၵ်ႉ ဝဵင်းၵေႃႉၵရဵၵ်ႉလႄႈ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇ သုမ်ႉ (6) လင် ၼႆယဝ်ႉ။

 ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း KNU/KNLA-PC လၢတ်ႈဝႃႈ− တၢင်းၼိူဝ်သမ်ႉ သင်ႇႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈပၼ် ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၼႆလႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈ ငိူင်ႉဝႄႈပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သေယဝ်ႉ၊ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၸီႉသင်ႇမႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ ထူဝ်ႉၵေႃႇၵူဝ်းၼႆလႄႈ ႁဝ်းတင်းမူတ်း ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉမိူဝ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈဝႃႈၼႆ။

ထူဝ်ႉၵေႃႇၵူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း KNU/KNLA-PC သေ မီးဝႆႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေႃႉၵရဵၵ်ႉ မိူင်းယၢင်း။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း KNU/KNLA-PC ၵေႃႈပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ တေတၢင်ႇထိုင်တီႈၸုမ်း JMC သေၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 4 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽွင်းယၢမ်းၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးထေႃႉလေး ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း KNU/KNLA-PC ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈသိမ်းတပ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ မီးလွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး မၢၵ်ႇလူင်ယင်းၵႂႃႇတူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵၢမ်ႇလီသေ ဢမ်ႇတၼ်းမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄတႄႉတႄႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽဵဝ်ႈသိမ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈလိၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႉၵရဵၵ်ႉၼႆႉသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၶျိတ်ႉတူႇလၢတ်ႈဝႃႈ− ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႃႈလိၼ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈ တိုၵ်းယိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သုၵ်ႉယုင်ႈၵႂႃႇလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ၽၢႆႇၼိူဝ်သေ ၸင်ႇလႆႈၽဵဝ်ႈသိမ်းၼႃႈလိၼ်၊ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်း ၼင်ႇၵၼ်လႄႈ ယႃႇပေတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းၼိူဝ်ၵၼ်ၼႆ ၶႂ်ႈၽၢၵ်ႇထိုင်ၼင်ႇၼႆယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵဝ်ႇ မျႃႉဝတီႇ−ၵေႃႉၵရဵၵ်ႉၼႆႉ မီးၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းတိုၵ်း (NCA) (3) ၸုမ်း ၊ ၸုမ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၸုမ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း DKBA  ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်မီးၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်း ထိုင်တီႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇတင်းၼမ်ၼႆႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA) ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း (NCA) သွင်ၸုမ်းၼႆႉတႄႉ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ− မိူဝ်ႈၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈထုၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း DKBA ၵေႃႉတိုၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတပ်ႉသၢႆလူမ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ၶေႃႈမုၼ်း − 7 Day News, KIC News

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း