သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၽူႈယိင်း လႄႈ ပေႃႉလႅဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 25 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝႆႉၵူၼ်းမိူင်းမိူၼ်ၼင်ႇပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်သေ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပေႃႉထုပ်ႉၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ပေႃႉလႅဝ်ပႃး ၶူဝ်းၶွင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇပႅပ်ႉဝႆႉၼႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် ၽူႈယိင်း Fitness Trainer ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁႃ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သေၵေႃႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်တူဝ်ၽူႈယိင်း ၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ပေႃႉထုပ်ႉ၊ ၶူဝ်းၶွင် Gym လႄႈ မၢၼ်ႇၵႃးတႄႉၵေႃႈ ထုၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉလႅဝ်တင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း 6 ၵေႃႉ တီႈလၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ သူၺ်ႇၶယႃးၵျီး ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးသေ ယႃႉၽၵ်းတူဝ်ႁိူၼ်း၊ ပေႃႉလႅဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈ လူတ်ႉၵႃး ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းၸိူဝ်းတူင်ႇတၢင်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၢႆးသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇတႂ်ႈပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇသိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်သေ သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢိၵ်ႇ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်ႇ လွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 24 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (Assistance Association For Political Prisoners-AAPP) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 24 March 2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 52 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီး 286 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း