သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီးဝဵင်းၵေႃးၵရဵၵ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 15:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ တင်ႈတပ်ႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၽြႃးသိၼသုၶ ဝဵင်းၵေႃးၵရဵၵ်ႉ မိူင်းယၢင်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ မီးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ တင်ႈတပ်ႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၽြႃးသိၼသုၶ ပွၵ်ႉ 6 ဝဵင်းၵေႃးၵရဵၵ်ႉၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ၸင်ႇဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸူင်ႇတူဝ်းၼႄႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဝိၼ်းပူဝ်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး တီႈပုမ်လႄႈ လႆႈဢဝ်တူဝ်ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ သူင်ႇၵႂႃႇတီႈတပ်ႉမၢၼ်ႈ ၸၵၶ-12 ဝဵင်းၵေႃးၵရဵၵ်ႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝိၼ်းပူဝ်ႇတႄႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃးတီႈပုမ်သေ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢိၵ်ႇ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်ႇ လွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ တင်ႈတပ်ႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ ႁူင်းယႃ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၸၼ်ႉၸွမ် လႄႈ ဢွင်ႈတီႈသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ်သေ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇတႂ်ႈ ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းလႄႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ တီႉၺွပ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵူဝ်ဢမ်ႇႁေသင်သေ သိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း 
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – KIC

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း