သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 November 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆတူၵ်းလူင်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉ (NCA) ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၵျႃႇပၢၼ်ႇယေႇတုၼ်း ၽြႃးတူင်းသူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP လၢတ်ႈဝႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် NMSP တီႈၵျႃႇပၢၼ်ႇယေႇတုၼ်း ၽြႃးတူင်းသူႇသေ ၽၢႆႇပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇထွမ်ႇသင်သေ တိုဝ်တၼ်ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈမႃးထိုင် ဢွင်ႈတီႈပႂ်ႉယၢမ်း ၸုမ်းသိုၵ်း NMSP လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိုင် 5 မိၼိတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်း တင်း ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈသွင်ၸူဝ်ႈမူင်း ဝႃႈၼႆ ၊ လွင်ႈလူႉသုမ်းတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း သိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇတႄႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၶလယ 284 ၼိုင်ႈၵေႃႉသေ ၽၢႆႇပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇသမ်ႉ လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း