သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း 2 လမ်း ၵႂႃႇတိုၵ်းယိုဝ်းၸွႆႈသိုၵ်းၶဝ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 4 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢမႅတ်ႉတွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း 2 လမ်း ၵႂႃႇတိုၵ်းယိုဝ်းၸွႆႈသိုၵ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၶိၼ်ႇၸေႃးဝူၺ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးၼၼ်ႉတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း 2 လမ်း ၵႂႃႇတိုၵ်းယိုဝ်းၸွႆႈသိုၵ်းၶဝ် လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းႁိမ်းၸမ် ဝၢၼ်ႈဢမႅတ်ႉတွင်ႇ တီႈဢၼ်သွင်ၽၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄႁႅင်းသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေးမူတ်း ယဝ်ႉ၊ တီႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်း လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႇမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုပ်ႇတေႃႇဢႃႇယု ၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 01 September 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 30 September 2020 ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်သေတႃႉ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မီး ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း / ဢမ်ႇၵိုတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈသိုၵ်း ၼႆယူႇ။

ၸိူင်ႉၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် MNDAA , AA ,TNLA လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုပ်ႇတေႃႇဢႃႇယု ၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 01 September 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 09 November 2020 ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ဝၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ ၼႆသေတႃႉ တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ တႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း ယႂ်းယႂ်း၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်မိူဝ်ႈၽွင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်း ၽႄႈလၢမ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ယူႇၼႆႉ သွင်ၽၢႆႇသမ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တႄႉ လႆႈၵူဝ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉပၢႆလႆႈပၢႆႈ ၽေးပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း  

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း