သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝၼ်းလဵဝ် 2 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းၶၢင်တႄႉဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶဝ် လႄႈ သဵင်ၵွင်ႈၸင်ႇတႅၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

Kachin News Group ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ − မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းပၢႆ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တပ်ႉမ 88 လႄႈ တပ်ႉၵွင် 9 ၽၢႆႇတႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်း 6 KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတီႇ ဢိူင်ႇၼမ်ႉတီႇ ၊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 လႄႈ တပ်ႉၵွင် 36 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉၸုမ်း 6 KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ဢိူင်ႇၽႃၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ − ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈ တီႈၽၢႆႇၸၢၼ်း ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ  လႄႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 September 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတဝ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ယၢင်း ထုင်ႉမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း/ၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ်ဝႆႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 01 November 2020 ထိုင် 30 November 2020 တေႃႇလိူၼ်သဵင်ႈ ၼႆသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းတႆး တင်းၼမ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း