သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် သူင်ႇသိုၵ်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးလိုၵ်ႉႁႅင်းဝႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 14 June 2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းလိူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင်ၵေႃႈ သူင်ႇသိုၵ်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးလိုၵ်ႉႁႅင်းဝႆႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − သိုၵ်းသွင်ၸုမ်းၼႆႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈမိူင်းတိုၵ်ႉၸင်ႇႁႃလႅင်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ တၢင်းႁိုင်တေမီး ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆၼႆႉၶႃႈ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း၊ ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းၶၢင် ၵႆႉယိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းၶၢင်ၵေႃႈ ၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ႁႅင်းဝႆႉလၢႆလၢႆတီႈ−ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ − ယွၼ်ႉပဵၼ်သိုၵ်းဢူၺ်းလီမၢင်ၸုမ်းလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် လႆႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈပႃးသေ သူင်ႇသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်း မိူင်းၶႄႇသေဢမ်ႇၵႃး သူင်ႇသိုၵ်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ပႃး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး၊ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိုင်ႈတႆးၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် သိုၵ်းၶၢင် ၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လိုၵ်ႉႁႅင်းဝႆႉတႄႉတႄႉ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင်ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵိင်ႇၽႄမိူင်းၶၢင် ၵူၺ်းၼႆ၊ ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႄႈ တူင်ႉၼိုင်ထိုင်ပွတ်း မိူင်းယၢင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း၊ သိုၵ်း TNLA၊ သိုၵ်းၶၢင် KIA၊ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA၊ သိုၵ်း SSPP၊ သိုၵ်း MNDAA၊ သိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ သိုၵ်းမၢင်ၸုမ်း ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း