သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်း 15 ၵေႃႈ

တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 May 2021 တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 May 2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (People Defence Force) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတမူး တိူင်းၸႄႈၵႅင်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 15 ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ တူၵ်းသုမ်း 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉသေ ၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတမူး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 May 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 22:30 မူင်း တေႃႇထိုင် 24:00 မူင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်းတႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတမူး ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်း 5 ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းသုမ်း 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 May 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 04:00 မူင်းသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ၵုၼ်းတွင်းယႄးၵိၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတမူး လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းထႅင်ႈ 10 ပၢႆသေ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၵတႄး ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တုၵ်းသူမ်း 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းသွင်ၽၢႆႇ တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းတမူးၼႆႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသင်သေလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်းမီး 3 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇၵုမ်းထိင်းလႆႈဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢိၵ်ႇ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၵေႃႈ ယူပ်ႈယွမ်းလူင်း၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း သေဢမ်ႇၵႃး ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁုၵ်းႁၢႆႉႁႅင်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 11 May 2021 ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီးထိုင် 783 ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသမ်ႉ မီးထိုင် 4,936 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယိုၼ်းထိုင်လႆႈသေ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉၵူၺ်း ဢၼ်ဢမ်ႇယိုၼ်းထိုင်လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေမီးထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 May 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။ 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း